Team 5456 - hua nan shi fan da xue fushu zhong xue

From guangzhou, 52, China
aka hua dong shi fan da xue fu shu zhongxue
Rookie Year: 2015
Home Championship: Houston, 2017


Add Social Media!