From Hangzhou, Zhejiang, China
aka Hangzhou No.14 High School
Rookie Year: 2019
Home Championship: Houston, 2017


Add Social Media!