Team 7588 - H.I.I Robot

From HANGZHOU, Zhejiang, China
aka Dongxing Medical Company&HANGZHOU NO.2 HIGHSCHOOL OF ZHEJIANG PROVINCE
Rookie Year: 2019


Add Social Media!